ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมศูนย์บริการน้ำมัน

Super Pump โปรแกรมระบบบัญชีเฉพาะงานในส่วนของศูนย์บริการน้ำมัน

เพิ่มเติม
Super Pump (โปรแกรมระบบบัญชี เฉพาะงานในส่วนของ ศูนย์บริการน้ำมัน) : โปรแกรม Super Pump คือ โปรแกรมระบบบัญชี เฉพาะงานในส่วนของ ศูนย์บริการน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน) โดยโปรแกรมนี้มีคุณสมบัติเด่น คือ เป็นโปรแกรมช่วย เก็บข้อมูลสรุปรายงานตามรูปแบบของกรมสรรพากร ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรับข้อมูลจากการจดบันทึกมิเตอร์หัวจ่ายน้ำมัน มาคำนวณยอดขาย และภาษีออกรายงานสรุป รายงานการขาย ส่วน (ก)(ข)(ค)