โปรแกรม Torrent Swapper 1.0 โปรแกรมโหลดบิตได้ดั่งใจ

เพิ่มเติม
Torrent Swapper เป็นโปรแกรมสำหรับโหลดบิต Bit Torrent ในตัวโปรแกรมนี้ไม่แตกต่างจากโปรแกรมโหลดบิตอื่น ๆ มากนัก เพราะหน้าตาเมนูและอินเตอร์เฟสใช้งานคล้าย ๆ กันแต่ที่แตกต่างคือฟังก์ชันเมนู ลูกเล่น ที่มากกว่าโปแกรมอื่น ๆ และสามารถกำหนดและตั้งค่าให้สามารถควบคุมการทำงานต่าง ๆ ได้อัตโนมัติครับ