ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม Prima MiniCLINIC

Prima MiniCLINIC โปรแกรมบริหารคลินิก

เพิ่มเติม
Prima MiniCLINIC (โปรแกรมบริหารคลินิก (ขนาดย่อม)) : สำหรับสถานพยาบาล คลินิกรักษาโรคทั่วไป ที่ต้องการมาตรฐานการบริการ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว สามารถช่วยงานต่างๆ ได้เช่น จัดทำทะเบียนลูกค้า-คนไข้ ทะเบียนยาเวชภัณฑ์ ทะเบียนแพทย์และพยาบาล บันทึกการวินิจฉัยโรค พิมพ์ผลแลบ พิมพ์ใบรับรองแพทย์ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ระบบ Stock ยา-เวชภัณฑ์ ที่เลือกให้ตัดหรือไม่ตัด Stock ก็ได้ ช่วยให้ติดตามความเคลื่อนไหว ของการใช้ยา/เวชภัณฑ์ ได้ตลอดเวลา ใช้ได้ทั้งระบบภาษีเหมาจ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม