ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: เก็บฐานข้อมูล

Customer Information II โปรแกรมเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า

เพิ่มเติม
โปรแกรม ฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Information II) : โปรแกรมนี้ เป็นหนึ่งโปรแกรมประเภท CRM (Customer Relationship Management) มีหน้าที่เอาไว้ใช้ สำหรับจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งมี หมายเหตุ ของลูกค้าผู้นั้น ซึ่งได้เปลี่ยนส่วนเรียกค้นหาจากเดิมใช้ "อำเภอ" ในรุ่นก่อนหน้านี้ มาใช้ "หมายเลขอ้างอิง" ของลูกค้าครับ โปรแกรมพัฒนาจากระบบฐานข้อมูล Microsoft Access 2003