ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมจ่ายเช็ค

PAYROLL 2010 โปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถจ่ายเช็คได้อย่างถูกต้อง

เพิ่มเติม
PAYROLL 2010 : โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถจ่ายเช็คได้อย่างถูกต้อง หักภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อย่างถูกต้องไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปครับ โปรแกรมนี้ทำให้การคำนวณและติดตามการจ่ายเช็ครายอาทิตย์หรือรายปักษ์นั้นสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น ใส่ชั่วโมงทำงานอย่างเช่น การทำงานล่วงเวลา, วันหยุด,การลาป่วย, และหมวดการจ่ายเงินอื่นๆ โปรแกรมนี้สามารถใช้การหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อจ่ายให้กับรัฐได้ตามสถานะการยกเว้นของคุณ คุณสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ที่ถูกต้องสำหรับคุณได้ด้วยครับ และก็สามารถตรวจการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าประกันสังคม, ฯลฯได้หมดเลยครับ นอกจากนี้มันยังสามารถพิมพ์การจ่ายเงินตั้งแตต้นปีจนถึงปัจจุบันเพื่อแสดงรายการของแต่ละสัปดาห์ได้ด้วยครับ, สามารถส่งข้อมูลเข้า Excel, พิมพ์เช็ค,พิมพ์รายงานการจ่ายเงินช่วงต่างๆ ได้ด้วย สามารถใช้งานได้ง่าย

CheckBook โปรแกรมสำหรับจัดการบัญชีกระแสรายวัน

เพิ่มเติม
CheckBook : เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการบัญชีกระแสรายวัน (จ่ายเช็ค) โปรแกรมนี้ใช้ Interface ง่ายๆเพื่อเข้าถึงรายการธุรกรรมต่างๆและแสดงยอดของบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ ธุรกรรมจะแสดงในรูปแบบที่เหมือนกับสมุดเช็ค สามารถพิมพ์รายงานธุรกรรมต่างๆเพื่อเปรียบเทียบกับรายงานของธนาคาร (Bank Statement) บัญชีสามารถปกป้องด้วยรัหสผ่าน