ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: PassMark BurnInTest

โปรแกรม PassMark BurnInTest 5.3 Professional Edition สามารถตรวจสอบหาจุดบกพร่องต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม
PassMark BurnInTest โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบหาจุดบกพร่องต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ทำการ Test ทดสอบว่าสมรรถภาพเครื่องเราเป็นอย่างไรบ้าง เป็นโปรแกรมที่มีไว้เพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ภายในคอม สามารถตรวจเช็ค วินิจฉัย การทำงานของอุปกรณ์ hardwares ในเครื่องว่ามีความผิดปกติหรือเสียหายหรือไม่ซึ่งจะทำให้เราสามารถทราบได้ก่อนที่ความเสียหายต่างๆจะลุกลามไปยังอุปกรณ์ อื่นๆในภายหลัง