ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: YaandYou for iPhone Download

YaandYou อยากได้ความรู้เรื่องยาเชิญทางนี้เลย

เพิ่มเติม
แอพนี้นะช่วยให้คุณสามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรหรือมีความรู้ด้านยาหรือสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาและดูสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากผู้ผลิตมีความเชื่อว่าผู้ใช้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับยาอย่างถูกต้อง อีกทั้งในปัจจุบันเนื่องจากการทำงานที่มีความแข่งขันสูงและมีเวลาน้อยทำให้เมื่อเราไปพบแพทย์หรือเภสัชกรอาจไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนและเราก็ไม่สามารถจำข้อมูลเกี่ยวกับยาที่เราทานได้อย่างครบถ้วยหากได้ฟังเพียงครั้งเดียวหรือถ้าจะให้พกสมุดไปคอยจดไว้ก็ดูไม่ปกตินัก ผู้ผลิตจึงเชื่อว่าหากผู้ใช้ยามีความรุ้ความเข้าใจในยาที่ตัวเองใช้หรือภาวะสุขภาพของตน และสามารถใช้ยาได้อย่างถูกวิธี ย่อมส่งผลให้ได้ผลของยาที่ต้องการ อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากยา ตลอดจนสามารถใช้ยาได้อย่างคุ้มค่าและใช้ยาเท่าที่จำเป็น ที่สำคัญแอพนี้จะช่วยให้คุณสืบค้นข้อมูลของยาที่ต้องการอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งรวมรวมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ท้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งแสดงผลเป็นภาษาไทยอีกด้วย